پیشگامان طبابت افغانستان

د افغانستان د طبابت مخکښان

برای مطالعۀ سوانح دوکتوران ارجمند لطف نموده اسمای ایشان را انتخاب کنید

پوهاند محمد رحیم لودین

پوهاند ولی عصیم

پوهاند ابراهیم عظیم

پوهاند بابری

پوهاند غبار

پوهاند حسینی

پوهاند اختر بره کی

پوهاند اعجازی

پوهاند قادر بها

پوهاند ارسلا

دوکتور کمال سید

دوکتور مستمندی

دوکتور یوسف

پوهاند یوسف هما

پوهاند رجب علی

پوهاند صمد سراج

پوهاند ناصر شینواری

پوهاند ولی ذکی

پوهاند بالمکن داس

پوهاند الفشاه غضنفر

پوهاند واسع لطیفی

Dr. Osman Hashimi

پوهاند عثمان هاشمی

دوکتور حسن شیرزی

Dr. Hamid Rahimi Mawlana

دوکتور مولانا رحیمی

پوهاند حبیب دل

 

دوکتور حسن علی امامی