مقالات

معلومات مختصر در مورد سوختگی

آیا استعمال کریم دندان، واسلین، خینه و سایر مواد بالای ناحیه سوختگی مفید تمام میشود ؟
جواب: نخیر !

با فرارسیدن فصل زمستان و سرد شدن هوا واقعات سوختگی نیز بیشتر گزارش شده و ممکن است خود یا اعضای از خانواده قربانی این حالت نیز باشد. قبل از بحث سوختگی  لازم است تا در مورد طبقات یا ساختار جلد مرور مختصری داشت.
جلد بدن از جمله بزرگ ترین ارگان بدن بشمار رفته و دارای سه طبقه میباشد.
۱- طبقه سطحی
۲- طبقه وسطی
۳- طبقه عمیقه

جلد در خود غدوات عرقیه، اوعیه خون، رشته های عصبی، پياز مو و در نهایات ناخن ها را جا داده است.

سوختگی ها را  به اساس درگیری این طبقات به سه درجه تقسیم بندی می نماید:
۱- سوختگی درجه یک
۲- سوختگی درجه دو
۳- سوختگی درجه سه

 سوختگی های درجه یک:
درین نوع سوختگی شخص در ناحیه ماوفه احساس درد/سوزش خفیف را حکایه مینماید، برعلاوه سرخی جلد و پندیدگی اندک بعضاً نیز دیده می شود.

  سوختگی های درجه دو:
درین نوع سوختگی برعلاوه طبقه سطحی جلد طبقه وسطی نیز درگیر شده که نزد فرد برعلاوه درد و سوزش نسبتاً شدید، آبله ها نیز در ساحه تبارز می نماید.

 سوختگی های درجه سه:
درین حالت تمام طبقات جلدی مصاب سوختگی میشود، ساحه اکثراً برنگ زرد یا قهوه‌ای و متورم بملاحظه رسیده، برخلاف سوختگی های درجه یک و درجه دو، ممکن فرد دردی را احساس نه نماید (چون رشته های عصبی بنابر عمق سوختگی آسیب می‌بیند)‌ ویا هم درد نهایتاً شدید را تجربه خواهد کرد.

کمک های اولیه

 کمک های اولیه در سوختگی های درجه یک:

– ساحه ماوفه را برای مدت ۵ الی ۱۰ دقیقه تحت جریان آب سرد قرار دهید.
-️ در صورت عدم تحمل درد/سوزش تابلیت ضد درد یا شربت ضد درد برای اطفال خورانده شود.
– از بستن یا پوشانیدن ساحه سوختگی اجتناب گردد (درصورت  سوختگی زیر لباس بنابر آب جوش صورت گرفته باشد، هر چه عاجل لباس ها از تن شخص بیرون کشیده شود.)
– ️ از استعمال کریم دندان، واسیلین، خینه و غیره…، بالای ساحه سوختگی جداً اجتناب و جلوگیری شود.

 کمک های اولیه در سوختگی های درجه دو:

– ️ ساحه ماوفه را برای مدت ۵ الی ۱۰ دقیقه تحت فشار متوسط آب سرد قرار دهید.
– تابلیت ضد درد اخذ شود، برای طفل شربت ضد درد خورانده شود.
-️ از سوراخ کردن آبله ها خودداری نماید، اگر آبله ها پاره شده باشد ساحه را با گاز مخصوص واسیلین دار پوشانیده شود.
-️ در صورت پاره شدن آبله ها از کریم های مخصوص سوختگی(سلورسلفودیازین)، استفاده نموده و ساحه با پارچه گاز پاک پوشانیده شود.
– از وارد نمودن فشار بالای ساحه سوختگی اجتناب گردد.

 کمک های اولیه در سوختگی های درجه سه:

ازینکه شدت و وخامت سوختگی درین درجه بیشتر است بناً نیاز است تا توجه جدی به آن داشت.
– ️ توجه! شخص ممکن است بنابر تخریب رشته های عصبی احساس درد و سوزش را در ساحه سوختگی از دست بدهد و یا درد و سوزش شدیدی را تجربه خواهد کرد. بناً ادویه ضد درد زرقی توصیه میشود.
– ناحیه ماوفه بشکل زرد مایل یا قهوه‌ای دیده خواهد شد.
– ️ درصورتکه اشیایی سوزنده با بدن چسپیده باشد، با احتیاط کامل آنرا طوری دور نماید که آسيب برای فرد نرسد.
– ساحه ماوفه را با گاز واسیلین دار بپوشانید.
– ️ ورید مریض باز نگهداشته شود (سیروم برای مریض تطبیق) و شخص را هرچه عاجل به مرکز صحی انتقال دهید.

قابل توجه!

– ️ در تمام سوختگی های  نواحی قابضه مثل آرنج دست، مچ دست، انگشتان‌ دست، زانو، مچ پا، انگشتان پا، هم چنان صورت/روی، گردن، ابط (زیر قول/بغل)، امثالهم باید توجه خاص صورت گیرد. شخص مصاب باید تحت نظر داکتر الی مرحله شفایابی باشد.
–  در صورت که وسعت سوختگی بیشتر باشد بهتر است شخص در بستر با روجایی پاک پوشانیده شود.

برای رفع لک های بعد سوختگی اقدامات تخصصی لازم است.

Back to top button