ولادی/ نسائی
Trending

بزرگ‭ ‬شدن‭ ‬بطن‭ ‬خانم‭ ‬ها

چرا‭ ‬بطن‭ ‬عده‭ ‬ای ‬از‭ ‬خانمها‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬پروسه ٔ‬ولادت‭ ‬بزرگ‭ ‬باقي‭ ‬ميماند؟

وجود‭ ‬از‭ ‬مجموع‭ ‬کتلات‭ (‬عضلات،‭ ‬شحم‭ ‬و‭ ‬استخوان‭ ‬ها‭)‬،‭ ‬اجواف‭/‬خالیگاه‭ ‬ها‭(‬جوف‭ ‬صدر‭ ‬و‭ ‬جوف‭ ‬بطن‭) ‬و‭ ‬مایعات‭ (‬خون‭ ‬و‭ ‬مایع‭ ‬بین‭ ‬الحجروی‭)‬،‭ ‬شکل‭ ‬گرفته‭ ‬است‭. ‬یکی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬اجواف،‭ ‬جوف‭ ‬بطن‭/‬شکم‭ ‬است،‭ ‬که‭ ‬معده،‭ ‬جگر،‭ ‬طحال،‭ ‬پانقراس،‭ ‬روده‭ ‬های‭ ‬کوچک‭ ‬و‭ ‬بزرگ،‭ ‬کلیه‭ ‬ها‭ ‬‭(‬گرده‭ ‬ها‭)‬،‭ ‬مثانه،‭ ‬پروستات‭ (‬در‭ ‬مرد‭ ‬ها‭)‬،‭ ‬و‭ ‬رحم‭ (‬در‭ ‬خانم‭ ‬ها‭) ‬را‭ ‬در‭ ‬خود‭ ‬جا‭ ‬داده‭ ‬است‭. ‬بطور‭ ‬خلاصه‭ ‬میتوان‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬جوف‭ ‬بطن‭ ‬در‭ ‬برگیرنده‭ ‬ملحقات‭ ‬سیستم‭ ‬هضمی‭ ‬و‭ ‬سیستم‭ ‬بولی‭ ‬تناسلی‭ ‬میباشد‭.‬

طوریکه‭ ‬گفته‭ ‬شد،‭ ‬بطن‭ ‬یک‭ ‬ساختمان‭ ‬مجوف‭ ‬است‭.‬‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬بالا‭ ‬از‭ ‬جوف‭ ‬صدر‭ ‬توسط‭ ‬پرده‭ ‬حجاب‭ ‬حاجز‭ ‬جدا‭ ‬گردیده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬پائین‭ ‬با‭ ‬حوصله‭ ‬مجاورت‭ ‬دارد‭.‬
مجموعهٔ‭ ‬از‭ ‬عضلات‭ ‬در‭ ‬بطن‭ ‬قرار‭ ‬دارد،‭ ‬که‭ ‬بمثابه‭ ‬دیوار‭ ‬بطنی‭ ‬قبول‭ ‬گردیده‭ ‬است‭.‬‭ ‬این‭ ‬عضلات‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬فشار‭/‬کشش‭ ‬های‭ ‬معین‭ ‬که‭ ‬بنابرعوامل‭ ‬مختلف‭ ‬درداخل‭ ‬بطن‭ ‬ایجاد‭ ‬میگردد‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬عکس‭ ‬العمل‭ ‬ارتجاعی‭ ‬نشان‭ ‬میدهد‭ ‬تا‭ ‬فضا‭ ‬بطنی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬موقع‭ ‬نیاز‭ ‬وسعت‭ ‬بخشد‭. ‬اما‭ ‬بخاطر‭ ‬باید‭ ‬داشت‭ ‬که‭ ‬ایجاد‭ ‬قوه‭ ‬کششی‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬حد‭ ‬و‭ ‬متداوم‭ ‬در‭ ‬بطن‭ ‬سبب‭ ‬می‭ ‬گردد‭ ‬تا‭ ‬عضلات‭ ‬بطنی‭ ‬از‭ ‬همدیگر‭ ‬جدا‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬زمینه‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬بزرگ‭ ‬شدن‭ ‬یا‭ ‬کشال‭ ‬شدن‭ ‬بطن‭ ‬نزد‭ ‬شخص‭ ‬مساعد‭ ‬سازد،‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬حالت‭ ‬در‭ ‬طبابت‭ ‬به‭ ‬اصطلاح‭ ‬Diastasis Recti‬یاد‭ ‬می‭ ‬گردد‭.‬
دلایلی‭ ‬که‭ ‬سبب‭ ‬جدا‭ ‬شدن‭ ‬عضلات‭ ‬بطنی‭ ‬ازهم‭ ‬میشود‭ ‬قرار‭ ‬ذیل‭ ‬است؛

‭ ‬حمل،‭ ‬جنین‭ ‬بزرگ،‭ ‬چند‭ ‬گانگی‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬حمل‭ ‬های‭ ‬متعدد

‭ ‬برداشتن‭ ‬اجسام‭ ‬وزمین

‭ ‬تمرینات‭ ‬ثقیل‭ ‬سپورتی‭ ‬که‭ ‬سبب‭ ‬تزاید‭ ‬فشار‭ ‬داخل‭ ‬بطنی‭ ‬میګردد‭.‬

‭ ‬افزایش‭ ‬سن‭ ‬و‭ ‬ضعیفی‭ ‬عضلی

‭ ‬التهابات‭ ‬احشای‭ ‬بطنی‭ ‬و‭ ‬حوصلی

‭ ‬جراحی‭ ‬های‭ ‬بزرگ‭ ‬بطنی

‭ ‬ارثیت

‭ ‬افزایش‭ ‬وزن

میکانیزم‭ ‬بزرگ‭ ‬شدن‭ ‬بطن‭ ‬نزد‭ ‬خانم‭ ‬ها‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬ولادت‭ ‬طفل‭ ‬قرار‭ ‬ذیل‭ ‬می‭ ‬باشد‭:‬

بعضی‭ ‬ازساختمانهای‭ ‬بدن‭ ‬مانند‭ ‬رحم‭ ‬و‭ ‬مثانه‭ ‬میتواند‭ ‬چندین‭ ‬برابرحجم‭ ‬خود‭ ‬بزرگ‭ ‬گردند،‭ ‬بطور‭ ‬مثال‭ ‬رحم‭ ‬الی‭ ‬۵۰۰‭ ‬برابر‭ ‬حجم‭ ‬اش‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬بارداری‭ ‬میتواند‭ ‬بزرگ‭ ‬شود‭ ‬یا‭ ‬وسعت‭ ‬یابد‭. ‬با‭ ‬بزرگ‭ ‬شدن‭ ‬رحم‭ ‬که‭ ‬آشیانه‭ ‬جنین‭ ‬پنداشته‭ ‬میشود،‭ ‬فضا‭ ‬بطنی‭ ‬نیز‭ ‬باید‭ ‬متوسع‭ ‬گردد‭.‬
حمل‭ ‬یا‭ ‬بارداری‭ ‬پروسهٔ‭ ‬ست‭ ‬که‭ ‬طی‭ ‬آن‭ ‬جنین‭ ‬در‭ ‬رحم‭ ‬مادر‭ ‬به‭ ‬نشونمای‭ ‬خویش‭ ‬تا‭ ‬هفته‭ ‬های‭ ‬۴۰‭ – ‬۴۲‭ ‬دوام‭ ‬میدهد،‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬نشونمای‭ ‬تدریجی‭ ‬جنین‭ ‬در‭ ‬رحم‭ ‬طوریکه‭ ‬گفته‭ ‬شد،‭ ‬باید‭ ‬فضا‭ ‬بطنی‭ ‬مادر‭ ‬حامله‭ ‬نیز‭ ‬متوسع‭ ‬گردد‭ ‬تا‭ ‬پروسه‭ ‬رشد‭ ‬جنین‭ ‬در‭ ‬رحم‭ ‬بطور‭ ‬نارمل‭ ‬اش‭ ‬صورت‭ ‬بپذیرد‭. ‬به‭ ‬این‭ ‬منظورعضلات‭ ‬Rectus‭ ‬که‭ ‬بطور‭ ‬طولانی‭ ‬بدو‌طرف‭ ‬خط‭ ‬متوسط‭ ‬در‭ ‬بطن‭ ‬از‭ ‬استخوان‭ ‬حوصله‭ ‬در‭ ‬پائین‭ ‬الی‭ ‬استخوان‭ ‬های‭ ‬قفس‭ ‬سینه‭ ‬در‭ ‬بالا‭ ‬امتداد‭ ‬داشته‭ ‬از‭ ‬همدیگر‭ ‬جدا‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬زمینه‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬توسع‭ ‬بطنی‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬پروسه‭ ‬حمل‭ ‬نزد‭ ‬خانم‭ ‬ها‭ ‬ببار‭ ‬میآورد‭. ‬

باید‭ ‬خاطر‭ ‬نشان‭ ‬شود‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬ختم‭ ‬پروسه‭ ‬حمل‭ ‬عضلات‭ ‬Rectus‭ ‬الی‭ ‬هفته‭ ‬هشتم‭ ‬دوباره‭ ‬باهم‭ ‬متوصل‭ ‬شده‭ ‬وهمان‭ ‬است،‭ ‬که‭ ‬بطن‭ ‬مادر‭ ‬دوباره‭ ‬بحالت‭ ‬نورمال‭ ‬اش‭ ‬برمیگردد‭. ‬
زمانیکه‭ ‬عضلات‭ ‬Rectus‭ ‬راست‭ ‬و‭ ‬چپ‭ ‬که‭ ‬بشکل‭ ‬طولانی‭ ‬در‭ ‬بطن‭ ‬قرارگرفته،‭ ‬با‭ ‬گذشت‭ ‬هشت‭ ‬هفته‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬پروسه‭ ‬ولادت‭ ‬دوباره‭ ‬باهم‭ ‬متوصل‭ ‬نگردد‭ ‬درین‭ ‬صورت‭ ‬بطن‭ ‬مادر‭ ‬بزرگ‭ ‬باقی‭ ‬میماند،‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬حالت‭ ‬توأم‭ ‬با‭ ‬درد‭ ‬های‭ ‬نواحی‭ ‬کمر‭ ‬و‭ ‬نواحی‭ ‬حوصلی‭ ‬همراه‭ ‬است‭. ‬درد‭ ‬زمانی‭ ‬تشدید‭ ‬میگردد‭ ‬که‭ ‬خانم‭ ‬کوشش‭ ‬نماید‭ ‬تا‭ ‬اشیای‭ ‬سنگین‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬روی‭ ‬زمین‭ ‬بردارد،‭ ‬همچنان‭ ‬نزد‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬خانم‭ ‬ها‭ ‬مشکل‭ ‬عدم‭ ‬کنترول‭ ‬مثانه‭ ‬نیز‭ ‬گزارش‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬
‭* ‬یک‭ ‬خانم‭  ‬چطور‭ ‬بداند،‭ ‬که‭ ‬عضلات‭ ‬بطنی‭ ‬اش‭ ‬از‭ ‬هم‭ ‬جدا‭ ‬شده‭ ‬اند؟

فهمیدن‭ ‬این‭ ‬حالت‭ ‬کار‭ ‬دشواری‭ ‬نیست،‭ ‬طوریکه‭ ‬خانم‭ ‬به‭ ‬روی‭ ‬زمین‭ ‬که‭ ‬پا‭ ‬ها‭ ‬از‭ ‬قسمت‭ ‬زانو‭ ‬نیزبسته‭ ‬باشد‭ ‬بخوابد،‭ ‬با‭ ‬کف‭ ‬دست‭ ‬چپ‭ ‬سر‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬طوری‭ ‬استناد‭ ‬دهد،‭ ‬که‭ ‬سر‭ ‬قدری‭ ‬از‭ ‬زمین‭ ‬بلند‭ ‬نگهداشته‭ ‬شده‭ ‬باشد‭. ‬با‭ ‬انگشتان‭ ‬دست‭ ‬راست‭ (‬دو‭ ‬یا‭ ‬سه‭ ‬انگشت‭)‬،‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬خط‭ ‬وسط‭ ‬بالاتر‭ ‬از‭ ‬سره‭/‬ناف‭ ‬فشار‭ ‬وارد‭ ‬گردد‭.‬

‭* ‬مادر‭ ‬با‭ ‬حس،‭ ‬حس‭ ‬خواهد‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬آیا‭ ‬فاصله‭ ‬موجود‭ ‬است‭ ‬یا‭ ‬خیر‭ ‬؟‭!‬
اگرانگشتان‭ ‬دربین‭ ‬خالیگاه‭ ‬فرو‭ ‬رود‭ ‬و‭ ‬جابجا‭ ‬گردید،‭ ‬این‭ ‬بدین‭ ‬معنیست،‭ ‬که‭ ‬عضلات‭ ‬Rectus‭ ‬از‭ ‬هم‭ ‬جدا‭ ‬بوده‭ ‬وعلت‭ ‬بزرگ‭ ‬بودن‭ ‬بطن‭ ‬ایشان‭ ‬نیز‭ ‬همین‭ ‬جدا‌‭ ‬بودن‭ ‬عضلات‭ ‬بطنی‭ ‬میباشد‭.‬

نکاتی‭ ‬که‭ ‬خانم‭ ‬ها‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬ختم‭ ‬پروسه‭ ‬حمل‭ ‬بدان‭ ‬توجه‭ ‬مبذول‭ ‬بدارند‭:‬
طوریکه‭ ‬گفته‭ ‬شد‭ ‬عضلات‭ ‬بطنی‭ ‬طی‭ ‬هشت‭ ‬هفته‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬ولادت‭ ‬طفل‭ ‬دوباره‭ ‬باهم‭ ‬متوصل‭ ‬می‭ ‬گردد،‭ ‬و‭ ‬بخاطر‭ ‬اینکه‭ ‬پروسه‭ ‬توصل‭ ‬عضلات‭ ‬منظم‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬اخلال‭ ‬انجام‭ ‬بپذیرد‭ ‬مادران‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬نکات‭ ‬آتی‭ ‬توجه‭ ‬جدی‭ ‬مبذول‭ ‬بدارند‭:‬

‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬شکم‭ ‬بند‭ ‬با‭ ‬فشار‭ ‬متناسب

‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬پرخوری‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬حد

‭ ‬اجتناب‭ ‬از‭ ‬انجام‭ ‬تمرینات‭ ‬ثقیل‭ ‬سپورتی،‭ ‬که‭ ‬سبب‭ ‬تزاید‭ ‬فشار‭ ‬داخل‭ ‬بطنی‭ ‬میگردد‭.‬

‭ ‬کوشش‭ ‬گردد،‭ ‬تا‭ ‬برای‭ ‬برخواستن‭ ‬از‭ ‬بستر،‭ ‬نخست‭ ‬مادر‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬پهلو‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬تغیر‭ ‬وضعیت‭ ‬داده،‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬بستر‭ ‬خویش‭ ‬برخیزند‭ (‬بااین‭ ‬روش‭ ‬از‭ ‬ایجاد‭ ‬فشار‭ ‬بطنی‭ ‬جلوگیری‭ ‬می‭ ‬گردد‭.)‬

‭ ‬ایجاد‭ ‬وقفه‭ ‬بین‭ ‬ولادت‭ ‬ها

اجرای‭ ‬تمرینات‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬تقویت‭ ‬عضلات‭ ‬بطنی‭ ‬مفید‭ ‬تمام‭ ‬میشود‭ (‬خانم‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬زمین‭ ‬چهار‭ ‬زانو‭ ‬نشسته‭ ‬نفس‭ ‬عمیق‭ ‬بگیرد،‭ ‬طوریکه‭ ‬بطن‭ ‬را‭ ‬بطرف‭ ‬داخل‭ ‬و‭ ‬بالا‭ ‬بکشاند،‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬حالت‭ ‬نفس‭ ‬خویش‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬ده‭ ‬ثانیه‭ ‬قید‭ ‬بدارد‭. ‬این‭ ‬تمرین‭ ‬روزانه‭ ‬۱۰‭ ‬مراتبه‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬صبح‭ ‬و‭ ‬شام‭ ‬انجام‭ ‬گردد‭)‬‭.‬

اخذ‭ ‬شاور‭ ‬با‭ ‬آب‭ ‬نسبتا‭ ‬ً‭ ‬سردتر

آیا‭ ‬انجام‭ ‬پروسه‭ ‬جراحی‭ ‬برای‭ ‬رفع‭ ‬این‭ ‬مشکل‭ ‬لازمی‭ ‬است‭ ‬؟
اجرای‭ ‬عمل‭ ‬جراحی‭ ‬برای‭ ‬رفع‭ ‬این‭ ‬مشکل‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬پروسیچر‭ ‬های‭ ‬جراحی‭ ‬زیبایی‭ ‬یا‭ ‬Cosmetic Surgery‭ ‬محسوب‭ ‬میشود‭. ‬خانم‭ ‬میتواند،‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬عدم‭ ‬برگشت‭ ‬بطن‭ ‬به‭ ‬حالت‭ ‬نارمل‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬رعایت‭ ‬نمودن‭ ‬مواردی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬فوق‭ ‬ذکر‭ ‬گردید‭ ‬عمل‭ ‬جراحی‭ ‬را‭ ‬بخاطر‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفتن‭ ‬زیبایی‭ ‬اندام‭ ‬بدن‭ ‬انجام‭ ‬دهد‭.‬
عملیه‭ ‬جراحی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬مقصد‭ ‬انجام‭ ‬میگردد‭ ‬یک‭ ‬عملیه‭ ‬ساده‭ ‬جراحی‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬بهتر‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬انجام‭ ‬دادن‭ ‬عمل‭ ‬جراحی‭ ‬برای‭ ‬اصلاح‭ ‬حالت‭ ‬فوق‭ ‬شحم‭ ‬اضافی‭ ‬بطن‭ ‬نیز‭ ‬برداشته‭ ‬شود‭.‬

 

Back to top button